Mateřská škola, Valdice, Školní 144

 

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení §34, §165 odst. 2písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 v platném znění /školský zákon/ a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád)

 

K zápisu na školní rok 2017/2018 stanovuje ředitelka školy tato kriteria pro  přijímání dětí

 k předškolnímu vzdělávání "

 

  1. Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Valdice, budou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně pátého roku věku a pro něž je mateřská škola spádová, tzn. děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Valdice podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 v platném znění.
  2. Děti s trvalým pobytem v obci Valdice, k celodenní docházce podle věku od nejstarších po nejmladší / nejdříve však po dovršení dvou let věku do 31. 8. 2017/, až do naplnění schválené kapacity mateřské školy. Pokud budou na poslední volné místo dvě děti narozené ve stejný den, o přijetí dítěte rozhodne los.
  3. Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou pátého roku věku , pro něž není mateřská škola spádová.
  4. Děti jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2017/2018 dále bude vzdělávat /podle věku od nejstarších po nejmladší/.
  5. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v obci Valdice, seřazené podle věku od nejstarších po nejmladší až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

 

Upozornění: Dle změny zákona č.561/2004 (školský zákon), § 34a je od 1.9. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do základní školy docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Ve Valdicích dne 18. 4. 2017                                         Věra Skrbková, ředitelka Mateřské školy, Valdice

 

Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2017/2018

Zápis proběhne u ředitelky MŠ Věry Skrbkové

- zákonný zástupce se v den vyhlášeného zápisu /pondělí  15. května - 14.00- 16.30 hodin/ dostaví s dítětem do mateřské školy a předá vyplněnou  a lékařem potvrzenou žádost o povinném očkování /lékařské potvrzení nemusí mít děti, pro které je od 1.9.2017 předškolní docházka povinná/ ředitelce školy. Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit v den zápisu, dohodne si s ředitelkou školy náhradní termín.

- žadatel /zákonný zástupce/ se současně prokáže průkazem totožnosti a předloží rodný list dítěte

- každé žádosti je přiděleno registrační číslo

- na základě podané žádosti a stanovených kriterií rozhodne ředitelka do 30 dní o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

- výsledek přijetí bude zveřejněn vyvěšením seznamu registračních čísel dětí na hlavních dveřích u vchodů do pavilonů I. a II. a na webových stránkách školy /www. valdice.cz - mateřská škola/

- zveřejňují se registrační čísla dětí přijatých, písemně se přijatým nesděluje

- zákonným zástupcům dětí, které nebudou přijaté, přijde poštou rozhodnutí

- na základě odst.3 §34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je dítě přijímáno k 1. 9. příslušného školního roku se všemi právy a povinnostmi na tříměsíční zkušební dobu pobytu

     Prosím, věnujte pozornost při vyplňování žádosti a uvádějte pravdivé údaje.

 

     O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Ve Valdicích dne 24. 4. 2017                               Věra Skrbková, ředitelka