Mateřská škola, Valdice,  Školní 144

                                                           

                                               VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

Vyplývá ze:

-školského zákona č. 561/2004 Sb.

-vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.

-platných hygienických předpisů – vyhlášky č. 602/2006 Sb.

- vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování

-vyhlášky č.250/2000 o rozpočtových pravidlech

-vyhlášky č. 114/2002 o FKSP

- zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví

- nařízení evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004

 

Hlavní činností školní jídelny Mateřské školy, Valdice je zajištění stravování pro děti z MŠ Valdice, zajištění stravování pro žáky ZŠ Valdice, pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance MŠ.

Kromě stravování dětí, žáků a zaměstnanců MŠ poskytuje školní jídelna též doplňkovou činnost – stravování cizích strávníků.

 

 

 

 

CENY STRAVNÉHO

 

Strávníci  3 - 6 let                                     přesnídávka..................................9,-Kč

      /děti MŠ/                                             oběd.........................................18,-Kč

                                                                 svačinka......................................7,-Kč

                                                                 pitný režim..................................4,- Kč

                                                                ------------------------------------------------------

                                                                 celkem......................................38,-Kč

 

 

Strávníci 7 - 10 let                                       přesnídávka.............................9,-  Kč

      /děti MŠ/                                                oběd.....................................23,-  Kč

                                                                    svačinka...................................7,-  Kč

                                                                    ----------------------------------------------------

                                                                    celkem....................................39,- Kč

 

 

Strávníci 7 - 10 let                                   oběd........................................25,-Kč   

     / děti ZŠ/

 

 

Strávníci 11 - 14 let                                 oběd........................................27,- Kč

      /děti ZŠ/

 

 

Cizí strávníci                                             oběd..........potraviny..................27,-Kč

                                                                                        osobní náklady.........22,-Kč

                                                                                        věcné náklady..........12,-Kč

                                                                                        zisk.......................3,- Kč

                                                                                         -----------------------------------

                                                                                         celkem......................64,-Kč

 

 

 

 

Všechny výše uvedené kategorie dětí MŠ a ZŠ /kromě cizích strávníků/ hradí z ceny

oběda pouze potravinové náklady.

Do uvedené kategorie se dětský strávník zařazuje začátkem školního roku tj. vždy od

1. září příslušného školního roku. Tzn. jestliže požadovaného věku dovrší v době od

1. září do 31. srpna - spadá již celý tento školní rok do této /vyšší kategorie/.

                                             

 

VÝDEJ OBĚDŮ

 

- od 11.15 – 12.00 hod. – cizí strávníci, výdej obědů v přízemí u výdejního okénka

- od 11.00 – 11.45 hod. – výdej obědů dětem v MŠ na jednotlivých odděleních

- od 12.00 – 13.30 hod. – výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Valdice ve školní jídelně

  ranní svačinky  8.00–9.00 hod., odpolední svačinky 14.00-14.30 hod. na odděleních v MŠ

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

V případě nemoci nebo nepřítomnosti strávníka se strava odhlašuje vždy den dopředu do

14.00 hod buď telefonicky na čísle 493 525 494 nebo zapsáním v odhlašovacím sešitě, který je umístěn u kanceláře školní jídelny. Od 1.3.2016 odhlašujeme též elektonicky přes stránky www. strava.cz.  První den nemoci dítěte je možné si stravu odebrat. V dalších dnech se strava bez režijních nákladů neposkytuje. Pokud si dítě  v době nemoci stravu neodhlásí, školní jídelna má právo účtovat tomuto strávníkovi plnou cenu oběda /tj.potraviny + mzdovou + věcnou režii/. V první den nemoci dítěte je možné si stravu odebrat domů v době od 11.15 do 12.00 hodin. Pokud rodiče požadují i svačinu, je možné si ji odebrat z hygienických důvodů jedině v době jejího výdeje /tj. u ranní svačinky v době od 8 do 9 hodin a u odpolední svačinky v době od 14 do 14.30 hodin/. Náhrada se za neodhlášenou stravu se neposkytuje. V době školních prázdnin není dovoleno odebírat dotovaný oběd /platí pro žáky ZŠ/.

 

Vážení rodiče

Od 1.3.2016 nabízíme možnost odhlašování a přihlašování stravy přes internet.

V současné době jsou stránky již aktivní, chybí jídelníček, ten by dle domluvy měl být spuštěn od 1.3.2016.

Přihlášení do aplikace je přes     https://www.strava.cz

 

Výběr jídelny je číslo    7408

Uživatel       jméno.příjmení

Heslo           jméno.příjmení

Po prvním přihlášení je vhodné změnit si heslo.Pokud váš zůstatek na účtu nesouhlasí stavte se prosím ve školní jídelně nebo zavolejte 493/ 525 494, nebo pište na email  sj.valdice@iol.cz

Ráda s vámi vše vyřeším.

Odhlašování stravy je možné den předem pouze do 14:00. První den nepřítomnosti dítěte ve škole, nebo školce, máte nárok na oběd domů. Další dny nepřítomnosti vám bohužel neodhlášené obědy propadnou.Další formy odhlašování zůstávají. Při delší plánované absenci dětí (více jak 1 měsíc) nahlaste také na uvedené číslo nebo email.

Vedoucí školní jídelny Martina Masáková

 

 

 

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO

Pracovní doba vedoucí školní jídelnyje od 7:00 do 13.45 hod. Termíny placení obědů na další měsíc jsou vždy včas vyvěšeny na místech k tomu určených / výběr stravného - zpravidla poslední 3 dny v měsíci/. Pokud nedojde k úhradě stravného, nebude oběd strávníkovi vydán. Stravné se vybírá v hotovosti a o jeho zaplacení je vždy vydán doklad.  Ve vyjímečných případech se stravné hradí den dopředu, po dohodě lze i bezhotovostně. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí stravné, může to být důvod pro vyloučení dítěte z MŠ.

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU

 

Žáci Základní školy ve Valdicích přicházejí do školní jídelny v doprovodu pedagoga. Tašky a kabáty si odloží v předsálí jídelny na věšáky a před vstupem do jídelny si umyjí ruce.  Žákům a zaměstnancům ZŠ jsou obědy vydávány u okénka přímo v jídelně. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šatny a ani ven z objektu. Polévku nalévá žákům pracovnice vykonávající dozor nebo pedagog ZŠ. Pití si žáci nalévají sami.  O přidání přílohy mohou žáci požádat. Po konzumaci oběda odnese žák použité nádobí do okénka k mytí. Po celou dobu oběda žáci dodržují pravidla slušného chování. Dozor ve školní jídelně zajištuje paní Škobisová /pracovnice OÚ/dle rozpisu vyvěšeného na nástěnce ve školní jídelně.  V případě, že dojde k úrazu žáka ve školní jídelně, oznámí toto pracovnice vykonávající dozor vedoucí školní jídelny a provedou nezbytná opatření. V případě opakovaného porušování kázně ze strany žáka, řeší toto vedoucí škol. jídelny ve spolupráci s ředitelkou ZŠ, kam žák dochází. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

 

 

 

 

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

 

Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá časově i prostorově odděleně, v přízemí u výdejního okénka v době od 11.15 do 12.00 hodin. Cizí strávníci si jídlo odnášejí ve svých jídlonosičích domů.  ŠJ odpovídá za kvalitu jídla pouze při vydávání, neodpovídá za čistotu jídlonosičů.

 

 

 

 

 

PROBLÉMY A PŘIPOMÍNKY

- hlásí strávník vedoucí školní jídelny p. Masákové nebo ředitelce MŠ p. Skrbkové

- technické nebo hygienické závady nebo připomínky k provozu ŠJ hlásí strávníci vedoucí ŠJ

- úraz nebo nevolnost ve školní jídelně oznámí strávníci pracovnici vykonávající dozor a      vedoucí ŠJ

- mimořádný úklid během výdejní doby /rozbité nádobí, rozlitý čaj, čistota stolů/ zajišťuje

pracovnice vykonávající dozor p. Škobisová

 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznamování všichni strávníci při zahájení nového školního roku – je vyvěšen na nástěnkách v jídelně a je umístěn na webových stránkách školky. Seznámení s Vnitřním řádem školní jídelny potvrzuje strávník a zákonný zástupce žáka svým podpisem na Přihlášce ke stravování.

 

 

 

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti: 1. 9. 2017

 

 

 

 

Vypracovala: Martina Masáková, vedoucí ŠJ                   Schválila: Věra Skrbková, ředitelka MŠ