Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Aktuality > INFORMACE PRO OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

INFORMACE PRO OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 1. Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 2. Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:
 1. Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 2. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 3. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 4. Při prvním příchodu do mš předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy/ viz. rizikové faktory/.
 • V prostorách mateřské školy:
 1. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 2. Doprovázející osoba / rodič/ se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 3. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 4. Organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 5. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Hygienická opatření:
 1. Důkladné čištění a desinfekce všech místností a povrchů školy se provádí minimálně nejméně jednou denně.
 2. Pro čištění a desinfekci se používají desinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.
 • Při podezření na možné příznaky COVID-19:
 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 2. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 • Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, a pokud dítě nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti patřící do rizikové skupiny, zvážili účast dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

     čestné prohlášení.pdf