Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Dokumenty jídelny > Vnitřní řád ŠJ Valdice

Mateřská škola, Valdice,  Školní 144

                                                           

                                               VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

Vyplývá ze:

-školského zákona č. 561/2004 Sb.

-vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.

-platných hygienických předpisů – vyhlášky č. 602/2006 Sb.

- vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování

-vyhlášky č.250/2000 o rozpočtových pravidlech

-vyhlášky č. 114/2002 o FKSP

- zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví

- nařízení evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004

 

Hlavní činností školní jídelny Mateřské školy, Valdice je zajištění stravování pro děti z MŠ Valdice, zajištění stravování pro žáky ZŠ Valdice, pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance MŠ.

Kromě stravování dětí, žáků a zaměstnanců MŠ poskytuje školní jídelna též doplňkovou činnost – stravování cizích strávníků.

 

 

 

 

CENY STRAVNÉHO

 

Strávníci  3 - 6 let                                     přesnídávka..................................9,-Kč

      /děti MŠ/                                             oběd.........................................18,-Kč

                                                                 svačinka......................................7,-Kč

                                                                 pitný režim..................................4,- Kč

                                                                ------------------------------------------------------

                                                                 celkem......................................38,-Kč

 

 

Strávníci 7 - 10 let                                       přesnídávka.............................9,-  Kč

      /děti MŠ/                                                oběd.....................................23,-  Kč

                                                                    svačinka...................................7,-  Kč

                                                                    ----------------------------------------------------

                                                                    celkem....................................39,- Kč

 

 

Strávníci 7 - 10 let                                   oběd........................................25,-Kč   

     / děti ZŠ/

 

 

Strávníci 11 - 14 let                                 oběd........................................27,- Kč

      /děti ZŠ/

 

 

Cizí strávníci                                             oběd..........potraviny..................27,-Kč

                                                                                        osobní náklady.........25,-Kč

                                                                                        věcné náklady..........14,-Kč

                                                                                        zisk.......................3,- Kč

                                                                                         -----------------------------------

                                                                                         celkem......................69,-Kč

 

 

 

 

Všechny výše uvedené kategorie dětí MŠ a ZŠ /kromě cizích strávníků/ hradí z ceny

oběda pouze potravinové náklady.

Do uvedené kategorie se dětský strávník zařazuje začátkem školního roku tj. vždy od

1. září příslušného školního roku. Tzn. jestliže požadovaného věku dovrší v době od

1. září do 31. srpna - spadá již celý tento školní rok do této /vyšší kategorie/.

                                             

 

VÝDEJ OBĚDŮ

 

- od 11.15 – 12.00 hod. – cizí strávníci, výdej obědů v přízemí u výdejního okénka

- od 11.00 – 11.45 hod. – výdej obědů dětem v MŠ na jednotlivých odděleních

- od 12.00 – 13.30 hod. – výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Valdice ve školní jídelně

  ranní svačinky  8.00–9.00 hod., odpolední svačinky 14.00-14.30 hod. na odděleních v MŠ

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

V případě nemoci nebo nepřítomnosti strávníka se strava odhlašuje vždy den dopředu do

14.00 hod přes internetové stránky www.strava.cz nebo v den nepřítomnosti do 7:00 na čísle 493525494 popřípadě zapsáním v odhlašovacím sešitě, který je umístěn u kanceláře školní jídelny. První den nemoci dítěte je možné si stravu odebrat. V dalších dnech se strava bez režijních nákladů neposkytuje. Pokud si dítě  v době nemoci stravu neodhlásí, školní jídelna má právo účtovat tomuto strávníkovi plnou cenu oběda /tj.potraviny + mzdovou + věcnou režii/. V první den nemoci dítěte je možné si stravu odebrat domů v době od 11.15 do 12.00 hodin. Pokud rodiče požadují i svačinu, je možné si ji odebrat z hygienických důvodů jedině v době jejího výdeje /tj. u ranní přesnídávky v době od 8 do 9 hodin a u odpolední svačinky v době od 14 do 14.30 hodin v oddělení MŠ/. Náhrada se za neodhlášenou stravu se neposkytuje. V době školních prázdnin není dovoleno odebírat dotovaný oběd /platí pro žáky ZŠ/.

 

 

 

 

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO

Pracovní doba vedoucí školní jídelnyje od 5:30 do 14:00 hod. Termíny placení obědů na další měsíc jsou vždy včas vyvěšeny na místech k tomu určených / výběr stravného - zpravidla poslední 3 dny v měsíci/. Pokud nedojde k úhradě stravného, nebude oběd strávníkovi vydán. Stravné se vybírá v hotovosti a o jeho zaplacení je vždy vydán doklad.  Ve vyjímečných případech se stravné hradí den dopředu, po dohodě lze i bezhotovostně. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí stravné, může to být důvod pro vyloučení dítěte z MŠ.

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU

 

Žáci Základní školy ve Valdicích přicházejí do školní jídelny v doprovodu pedagoga. Tašky a kabáty si odloží v předsálí jídelny na věšáky a před vstupem do jídelny si umyjí ruce.  Žákům a zaměstnancům ZŠ jsou obědy vydávány u okénka přímo v jídelně. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě.

Polévku nalévá žákům pracovnice vykonávající dozor, zaměstnanec školní jídelny nebo pedagog ZŠ. Pití si žáci nalévají sami.  O přidání přílohy mohou žáci požádat. Žáci i zaměstnanci školy si ze školní jídelny mohou odnášet BUCHTY, PEČENÉ DEZERTY, KUSOVÉ MOUČNÍKY....vše zabalené v jednorázových igelitových sáčcích, které dostanou u výdejního okénka......dále si mohou odnášet vše, co je zabaleno v originálním balení ( jogurty, smetánky apod.), ovoce ( celé ).

Každý žák, který odebere polévku, je povinen odebrat i druhé jídlo, a to i v případě, že ho nejí. To, jak s ním dále naloží, je na něm, avšak odebrat zaplacenou stravu musí celou. Po konzumaci oběda odnese žák použité nádobí do okénka k mytí. Po celou dobu oběda žáci dodržují pravidla slušného chování. Dozor ve školní jídelně zajištuje pracovnice OÚ a zaměstnanci ZŠ.  V případě, že dojde k úrazu žáka ve školní jídelně, oznámí toto pracovnice vykonávající dozor vedoucí školní jídelny a provedou nezbytná opatření. V případě opakovaného porušování kázně ze strany žáka, řeší toto vedoucí škol. jídelny ve spolupráci s ředitelem ZŠ, kam žák dochází. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

 

 

 

 

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

 

Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá časově i prostorově odděleně, v přízemí u výdejního okénka v době od 11.15 do 12.00 hodin. Cizí strávníci si jídlo odnášejí ve svých jídlonosičích domů.  ŠJ odpovídá za kvalitu jídla pouze při vydávání, neodpovídá za čistotu jídlonosičů.

 

 

 

 

 

PROBLÉMY A PŘIPOMÍNKY

- hlásí strávník vedoucí školní jídelny p. Prokůpkové nebo ředitelce MŠ p. Skrbkové

- technické nebo hygienické závady nebo připomínky k provozu ŠJ hlásí strávníci vedoucí ŠJ

- úraz nebo nevolnost ve školní jídelně oznámí strávníci pracovnici vykonávající dozor a      vedoucí ŠJ

- mimořádný úklid během výdejní doby /rozbité nádobí, rozlitý čaj, čistota stolů/ zajišťuje

pracovnice vykonávající dozor 

 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznamování všichni strávníci při zahájení nového školního roku – je vyvěšen na nástěnkách v jídelně a je umístěn na webových stránkách školky. Seznámení s Vnitřním řádem školní jídelny potvrzuje strávník a zákonný zástupce žáka svým podpisem na Přihlášce ke stravování.

 

 

 

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti: 1. 9. 2017

 

 

 

 

Vypracovala: Olga Prokůpková, vedoucí ŠJ                   Schválila: Věra Skrbková, ředitelka MŠ