Mateřská škola. Valdice, Školní 144, 507 11  Valdice

Mateřská škola, Valdice, Školní 144, 507 11  Valdice           

telefon 493 533340

e-mail: ms@valdice.cz

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá 10. května 2018, v době od 14.00 do 16.30 hodin v Mateřské škole, Valdice u ředitelky Věry Skrbkové

 

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

- zákonný zástupce dítěte předá ředitelce školy ve dnech vyhlášeného zápisu (10.5. 2018) vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zároveň zákonný zástupce podepíše a předá podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

- zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě do 31. 8. 2018 dovršilo pátý rok věku), předá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelce školy bez lékařského potvrzení.

- zákonný zástupce dítěte se prokáže občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

- pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit s dítětem ve stanovený den zápisu, dohodne si s ředitelkou školy náhradní termín.

- na základě podané žádosti a stanovených kriterií rozhodne ředitelka do 30 dnů o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyvěšením registračního čísla dítěte na přístupném místě u hlavních vchodů do MŠ a na webových stránkách www.valdice.cz - škola-mateřská. Registrační číslo obdrží žadatel při zápisu.

 

Věnujte pozornost při vyplňování žádosti, uvádějte správné údaje!

 

Žádost k přijetí ke stažení zde:Žádost o přijetí dítěte 2018

Hřiště naší školky

Hřiště na jaře