Drobečková navigace

Úvod > O školce > Dokumenty > Dokumenty - archiv > Postup při přijímání dětí

Mateřská škola, Valdice, Školní 144, 507 11  Valdice

 

Zápis dětí - kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2019

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2019/20 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179, odst.3), tj. v obci Valdice.
  2. Děti, které před začátkem školního roku 2019/20 dosáhnou nejméně třetího roku věku , pro něž není mateřská škola spádová, systémem od nejstaršího směrem k nejmladšímu.
  3. Děti, které před začátkem školního roku 2019/20 dosáhnou nejméně druhého roku věku, od nejstaršího směrem k nejmladšímu, do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 

 Žádost k přijetí ke stažení zde: Žádost o přijetí dítěte 2019

 

 

Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2019/2020

Zápis proběhne u ředitelky MŠ Dany Bretové

- zákonný zástupce dítěte se v den vyhlášeného zápisu / v úterý 14.5.2019 v době 14.00-16.30 hodin/ dostaví s dítětem do mateřské školy a předá vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí do MŠ ředitelce školy. Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit v den zápisu, dohodne si náhradní termín s ředitelkou školy.

- žadatel/zákonný zástupce/ se současně prokáže průkazem totožnosti a předloží rodný list dítěte

- na základě podané žádosti a stanovených kriterií rozhodne ředitelka do 30 dní o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

- výsledek přijetí bude zveřejněn vyvěšením seznamu registračních čísel dítěte na hlavních dveřích u vchodů do pavilonu I. a II. a na webových stránkách školy / www.ms.valdice.cz/

- zveřejňují se registrační čísla dětí přijatých, písemně se přijatým nesděluje

- zákonným zástupcům dětí, které nebudou přijaté, přijde poštou rozhodnutí

- registrační číslo obdrží žadatel při zápisu

- na základě odst.3 §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je dítě přijímáno k 1. 9. příslušného školního roku se všemi právy a povinnostmi na tříměsíční zkušební dobu pobytu.

- prosím, věnujte pozornost při vyplňování žádosti, uvádějte pravdivé údaje

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  1. přednostně se podle § 34 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  2. děti s trvalým bydlištěm ve Valdicích
  3. děti podle věku od nejstaršího po nejmladší až do naplnění počtu volné kapacity v mateřské škole

Pomocné kriterium, ke kterému bude přihlédnuto: sourozenec v mateřské škole, opakovaná žádost

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.

                                                                                                            

                                                                                                                  Bretová Dana, ředitelka