Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Přijímací řízení do mateřské školy pro rok 2024/25

Přijímací řízení do mateřské školy pro rok 2024/25ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VALDICE

pro školní rok 2024/2025

Zápisy do mateřské školy budou probíhat osobně, za přítomnosti rodičů i dětí ve třídě Čtyřlístek.

Proběhne ve dnech: 13. a 14. května 2024 od 12,30 do 16,00 hodin

Zároveň můžete využít ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS, který bude probíhat ve dnech 17. 4. – 3. 5. 2024 a slouží pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

  Odkaz pro elektronický předzápis: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/valdice

 

 

Potřebné dokumenty k doložení: 

  1. Vyplněná žádost o přijetí s potvrzením lékaře o očkování.

/viz příloha/ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

  1. Originál rodného listu(pouze k nahlédnutí), případně kopii doporučení školského poradenského zařízení či oznámení o individuálním vzdělávání .
  2. Průkaz totožnosti zákonného zástupce.
  3. Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

Pokud se osobně nemůžete dostavit do MŠ, je možné doručit podepsanou žádost zákonným zástupcem a potvrzenou pediatrem o očkování spolu s kopií rodného listu do  11. května 2024 následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky školy /zrigp7r/
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ms@valdice.cz Nelze zaslat prostý e-mail.
  3. Poštou na adresu: MŠ Valdice, Školní 144, Valdice 50711

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě, že po zaregistrování žádostí zjistí ředitelka nesrovnalosti v dokumentech nebo chybějící požadované dokumenty, budou zákonní zástupci vyzváni k jejich neprodlenému dodání či upřesnění.

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 27. 5. 2024 v době od 10 do 12 hod v kanceláři ředitelky školy.

Na základě podané žádosti a stanovených kritérií rozhodne ředitelka do 30 dní o přijetí, nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách MŠ Valdice a na hlavních dveřích budovy MŠ.  Předpokládaný termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení je stanoven na  29. května 2024 na webových stránkách mateřské školy a na veřejně přístupném místě u vchodových dveří budovy MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

O přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), popřípadě také registrujícího lékaře.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.

V rámci vzájemné komunikace mezi MŠ a zákonnými zástupci je doporučeno uvést přesné kontakty do žádosti (telefon, emailovou adresu, ID datové schránky v případě, že ji má zákonný zástupce zavedenou, popř. doručovací adresu).

Přílohy:

informace k PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-25.pdf

kriteria pro prijeti 2024-25Valdice.pdf

_Žádost o prijeti ditete.pdf