Drobečková navigace

Úvod > O školce > Dokumenty > Dokumenty - archiv > Školní řád MŠ Valdice

 

 

 

 

 

Školní řád Mateřské školy, Valdice    

Školní 144

507 11  Valdice           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. j.: MSVa  74  /2015

Platnost od: 1. 9. 2015

Vypracovala: Věra Skrbková, ředitelka

 

 

Osnova školního řádu:

 1. Úvod
 2. Přijímání dětí
 3. Evidence dětí
 4. Provoz mateřské školy

     4.1. Organizace provozu

      4.2. Docházka a omlouvání dětí

 1. Ukončení předškolního vzdělávání
 2. Platby v mateřské škole

    6.1. Úplata za předškolní vzdělávání

    6.2. Úplata za školní stravování

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí
 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
 3. Zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 4. Přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů

 

 

 

 

 

 1. Úvod

     Školní řád je základní norma organizace, která stanovuje vše důležité pro chod mateřské školy. Definuje vztahy subjektů přicházejících do styku v procesu vzdělávání a výchovy. Jedná se o vztahy mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a pedagogy. Každý ze zúčastněných má svá práva a povinnosti.

    Podle zákona č. 561/2004 Sb., § 30 odst. 1 (školský zákon) je uložena řediteli školy povinnost vydat školní řád, zveřejnit jej na viditelném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámit zaměstnance i zákonné zástupce dětí.

     Školní řád upravuje:

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • Provoz a vnitřní režim školy
 • Podmínky k zajištění BOZP dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • Zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

 1. Přijímání dětí
 2. a) Ředitelka školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým ( § 34 odst.2 školského zákona).  Přihlášku pro přijetí dítěte si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo si stáhnout z webových stránek (valdice.cz – škola-mateřská škola, ). V den zápisu jsou dětem po odevzdání přihlášky přidělena registrační čísla, pod kterými přijímací řízení  probíhá.
 3. b) Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona). O přijetí či nepřijetí dítěte vydá rozhodnutí ve správním řízení. Po ukončení zápisu je vyvěšen na webových stránkách a hlavních dveřích MŠ seznam přijatých a nepřijatých dětí pod registračními čísly nejdéle do 30 dnů od podání žádosti. Nepřijaté děti obdrží rozhodnutí písemně.

  c)Ředitelka mateřské školy stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte.

KRITERIA:  I. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením  povinné školní docházky.

 1. Děti s trvalým pobytem na území obce Valdice.

                    III. Děti podle věku od nejstaršího k nejmladšímu až do naplnění výše kapacity.

                                                       

 1. d) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, praktického lékaře pro děti a dorost. Zajistí vytvoření podmínek, dítěti bude poskytnuta odborná péče a individuálně výchovně vzdělávací program.
 2. e) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 50)
 3. f) Rodiče budou následně pozváni na informativní schůzku do mateřské školy.
 4. g) V průběhu roku se děti přijímají za předpokladu, že se uvolní místo v mateřské škole.

 

 1. Evidence dětí
 2. a) V den přijetí dítěte do mateřské školy předají rodiče třídní učitelce nebo ředitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.
 3. b) Každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména telefon a místo trvalého pobytu) musí rodiče nahlásit v mateřské škole.
 4. c) Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.
 5. d) Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 1. Provoz mateřské školy

4.1 Organizace provozu

 1. a) Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod. Stanovuje ho ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Děti se scházejí na obou pavilonech společně ve třídě v  přízemí v době 6.30 – 7.30 hodin. Pak se rozcházejí do svých tříd. Konečnou službu zajišťujeme vždy ve třídě dle rozpisu v době 15.30 – 16.30 hodin, za příznivého počasí na zahradě. Informace je vyvěšena vždy u zvonku při hlavním vchodu do pavilonu.
 2. b) Při přijetí dítěte do mateřské školky zákonný zástupce dohodne s ředitelkou dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu, pokud se bude lišit od celodenní docházky na celý školní rok. Ředitelka mateřské školy po dohodě stanoví délku pobytu a případně upravenou  výši úplaty.
 3. c) Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu oznámí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem nejméně 2 měsíce předem.
 4. d) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v době hlavních prázdnin. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy neprodleně na informačních nástěnkách pro rodiče, které jsou v šatnách dětí a na webových stránkách školy (valdice.cz – škola- mateřská škola).
 5. e) Výchovná a vzdělávací práce vychází z dokumentu „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“. Naše mateřská škola pracuje dle školního programu „Nejsem sám na světě“, který má  čtyři bloky:  Já a lidé kolem mě, Já a příroda, Já a zdraví, Já a tradice. Škola má také zpracovaný minimální preventivní program k ochraně sociálně patologických jevů, např. témata : „Já kouřit nebudu a už vím proč“, „ Co nám škodí a co prospívá“.

 4.2 Docházka a omlouvání dětí

 1. a) Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hodin, aby nebyla narušována výchovně vzdělávací práce. Jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů (např. lékař). Na jednotlivé třídy, prosím, zvoňte.
 2. b) Rodiče přivádějí do mateřské školy dítě osobně nebo prostřednictvím jimi pověřené osoby. Toto pověření musí být písemné a potvrzené ředitelkou školy. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě osobně převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo pověřeným osobám předají. Jestliže se rodiče s dětmi zdrží na školní zahradě i po vyzvednutí dítěte, za bezpečnost svých dětí si odpovídají rodiče. Zároveň pak dohlédnou na úklid vypůjčených hraček.
 3. c) Rodiče jsou odpovědni za to, že předávají do mateřské školy dítě zdravé.  Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, prosíme rodiče, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásili do mateřské školy, abychom provedli hygienická a dezinfekční opatření. Po vyléčení infekčního onemocnění je potvrzení lékaře nutné.
 4. d) Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do mateřské školy dítě s příznaky infekčního onemocnění nebo silného nachlazení.
 5. e) Při příznacích onemocnění během pobytu v mateřské škole ( teplota, zvracení, bolesti břicha) nebo úrazu jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče.
 6. f) Po běžné nemoci jsou děti přijímány do mateřské školy bez potvrzení lékaře. Potvrzení předkládají, pokud je k tomu vyzve ředitelka školy z důvodu přetrvávajících příznaků onemocnění.
 7. g) Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně osobně, e-mailem (ms@valdice.cz) nebo telefonicky (493 533340).
 8. h) Prosíme rodiče, aby dbali i na ostříhané nehty na rukách. Předejdeme poškrábání kamaráda, nečistotě ze nehty při práci s modelínou nebo zatržení nehtu.
 9. i) Informace o dítěti podávají učitelky na třídě rodičům v případě potřeby neprodleně, jinak v dohodnutých termínech.
 10. j) V zájmu zdraví vašeho dítěte prosíme o sdělení, jaké léky vaše dítě užívá nebo jak se zachovat v určitých situacích (záchvaty, horečka, křeče). Lék paní učitelka podá pouze ve výjimečných případech a jen na základě písemného pověření zákonným zástupcem dítěte.

 

 1. Ukončení předškolního vzdělávání

     Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:

 1. a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy ( např. opakované pozdní vyzvedávání dítěte)
 3. c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35

 

 1. Platby v mateřské škole

6.1 Úplata za předškolní vzdělávání

Platnost je vždy od 1.9. do 31.8. příslušného školního roku

 1. a) Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v příslušné mateřské škole v jednotlivém druhu provozu ve stejné výši. (Vnitřní směrnice pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole aktuálně k příslušnému školnímu roku). Výše úplaty je stanovena pro školní rok 2015/2016 ve výši 390,- Kč měsíčně. Pro děti s omezenou školní docházkou nejvýše na 4 hodiny je ve výši 260,- Kč.
 2. b) Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo dle dohody  bezhotovostním příkazem na účet mateřské školy s přiděleným variabilním symbolem. Platí se poslední 3 dny v měsíci na následující kalendářní měsíc  /platba za září do 10. dne v měsíci/. V případě změny /např. počítačový program, normy v účetnictví/ budou rodiče se změnou včas seznámeni.
 3. c) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením (§123 odst. 2 školského zákona).
 4. d) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3)
 5. e) Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole písemnou žádost na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost ředitelce školy do 15. dne prvního měsíce daného čtvrtletí.

 

6.2 Úplata za školní stravování dětí

 1. a) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 2. b) Výše stravného je stanovena ve finanční kalkulaci stravného na den - finanční limit na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb.). Pro školní rok 2015/2016 je celodenní ve výši 32,- Kč pro děti 3-6 let a ve výši 36,- Kč pro děti 7-10 let.
 3. c) Stravování na mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim v průběhu celého dne (ovocné čaje, multivitaminové nápoje, ovocné šťávy).
 4. d) Stravné se platí poslední tři dny v měsíci na další kalendářní měsíc v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo dle dohody s vedoucí školní jídelny bezhotovostně na účet mateřské školy. V případě změny např. počítačového programu, budou zákonní zástupci včas informováni.
 5. e) Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., dle finančního normativu. Pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na uvedenou vyhlášku.
 6. f) Přeplatky stravného se vyúčtovávají měsíčně a vyrovnávají se ob měsíc / v případě změny počítačového programu budou zákonní zástupci včas informováni/.
 7. g) Úplata za předškolní vzdělávání a stravování jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování /§123 ŠZ/ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, je toto považováno za závažné porušení  řádu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (§ 35, odst. 1 d školského zákona).

 

 1. Péče o zdraví

Předcházení rizikům, poučení dětí

     škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání, při poskytování školských služeb. Pedagogičtí pracovníci v rámci výchovného působení seznamují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečnosti při všech činnostech. Zároveň seznamují děti s bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole i mimo školu.

Zdravotní způsobilost

     Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o zdravotním stavu dítěte, především jedná-li se o infekční onemocnění, alergické či astmatické potíže. Zamlčení zdravotního stavu dítěte je považováno za hrubé porušení řádu školy. Nejdéle v den nástupu do MŠ předají zákonní zástupci dítěte učitelce evidenční list dítěte, který je potvrzen na zadní straně dětským lékařem.

První pomoc

     Při náhlém onemocnění dítěte, úrazu, zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci. O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte. Všichni pedagogové jsou seznámeni se zásadami první pomoci. Telefonní čísla zdravotnických zařízení jsou umístěné na určeném místě. Na pavilonech jsou lékárničky s potřebným vybavením.

 

Dozor nad dětmi

 1. a) Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 2. b) Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí.
 3. c) Pobyt dětí na zahradě v době provozu školy je možný jen pod pedagogickým dozorem. Pokud rodiče po vyzvednutí dětí pobývají s ním na území zahrady, plně za své dítě zodpovídají a MŠ neponese za případný úraz žádnou odpovědnost. Rodiče mají povinnost vést děti k úklidu vypůjčených hraček a nejpozději v 16.30 zahradu a areál MŠ opustí.
 4. d) Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (např. plavání, sáňkování) nebo při pobytu dětí náročném na bezpečnost, další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí.
 5. e) Ředitelka si vyhrazuje právo, aby po dohodě s učitelkou nevzala na akci mimo areál školy (výlet, exkurze, apod.) dítě, které soustavně svým chováním ohrožuje bezpečnost svou nebo spolužáků. V takovém případě doprovod rodiče na akci nutný nebo dítě zůstane po dobu nezbytně nutnou v jiné třídě. Taktéž se akce nezúčastní dítě vykazující zdravotní problémy.
 6. f) Rozpis služeb je stanoven tak, aby v době pobytu venku docházelo k překrývání pedagogů.
 7. g) Při plaveckém nebo lyžařském výcviku odpovídají za bezpečnost dětí ti, kteří výcvik vedou. V době před výcvikem a po jeho ukončení odpovídají za bezpečnost dětí pedagogové, kteří děti doprovázejí. Pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výcviku.

Pojištění

     Děti jsou pojištěny proti úrazům a škodám na věcech. V případě potřeby si zákonní zástupci vyžádají u ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události.

Evidence školních úrazů

 1. a) Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny y případně odstraněny příčiny úrazu.
 2. b) Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.
 3. c) Jde-li o úraz, který způsobil, že se dítě neúčastní činnosti školy nejméně jeden den, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je o výsledku šetření sepsán následně po ohlášení úrazu záznam o školním úrazu na provedeném tiskopise.

Prevence sociálně patologických jevů na mateřské škole

     MŠ má sestaven vlastní minimální preventivní program.

 1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Práva dítěte

Vybráno z úmluvy o právech dítěte.

 1. a) Aby mu byla společností poskytována ochrana /potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit/.
 2. b) Být respektováno jako jedinec ve společnosti / slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/.
 3. c) Na emočně kladné prostředí a projevování lásky /právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku,../
 4. d) Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu / právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schpnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,../
 5. e) Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život /právo ovlivňovat rozhodnutí, co se sním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, ../

Povinnosti dítěte

 1. a) Po ukončení hravých činností uklidit hračky a pomůcky na určené místo.
 2. b) Neopouštět třídu bez domluvy s učitelkou.
 3. c) Být ohleduplný k ostatním dětem ve třídě a neubližovat jim.
 4. d) Ukládat si své věci na určené místo.
 5. e) Dodržovat čistotu prostředí a osobní hygienu.
 6. f) Dodržovat dohodnutá pravidla při cvičení a sportovních aktivitách.
 7. g) Dodržovat dohodnutá pravidla při vycházkách a při pobytu na školní zahradě.

 

 

 

Práva zákonných zástupců

 1. a) Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 2. b) Konzultovat výchovné i jiné problémy dítěte s učitelkou či ředitelkou školy.
 3. c) Po dohodě s učitelkou sledovat dítě během výchovně-vzdělávacího procesu ve třídě.
 4. d) Přispívat svými nápady a podněty k obohacení vzdělávacího programu školy.
 5. e) Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.
 6. f) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte. Možnost zapůjčení literatury.
 7. g) Projevit připomínky k provozu školy, učitelce nebo ředitelce školy.

Povinnosti zákonných zástupců

 1. a) Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do MŠ a bylo předáno osobně učitelce do třídy.
 2. b) Nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ.
 3. c) Při vyzvedávání dítěte jinou osobou než zákonnými zástupci, musí mít vyplněné "Zmocnění pro předávání dítěte", kde jsou uvedeny pověřené osoby.
 4. d) Předat do MŠ dítě zcela zdravé. Učitelky mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním.
 5. e) Po vyléčení infekčního onemocnění dítěte přinést potvrzení od lékaře.
 6. f) Nahlásit změny v důležitých datech dítěte /změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny/.
 7. g) V termínech platit úplaty za předškolní vzdělávání a stravné.
 8. h) Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte či porušování provozu MŠ.
 9. Zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 10. a) Učit děti šetrnosti a ohleduplnosti při zacházení s hračkami a učebními pomůckami. Vést je k tomu, aby je úmyslně nepoškozovaly, ukládaly je na své místo.
 11. b) Naučit děti hospodařit s hygienickými potřebami / mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníčky, ubrousky/.
 12. c) Zbytečně neplýtvat vodou.
 13. d) Úmyslně neničit výtvarný materiál /nelámat pastelky, neničit barvy, nemačkat papíry, nekreslit po zdi a nábytku/.
 14. e) Vést děti k hezkému zacházení s knihou, časopisem.
 15. f) Upozorňovat děti na to, že nesmí ničit výtvor jiného dítěte /stavby z kostek, výkresy, výstavky prací v šatně a na chodbách, atd.).
 16. g) Učit děti šetrně zacházet s vlastním oblečením, ukládat ho na své místo.
 17. h) Ukládat pěkně své lůžkoviny /skládat pyžamko, naklepat polštářek, složit deku/
 18. ch) Neničit vybavení školní zahrady, používat ho pouze v přítomnosti učitelky nebo rodičů.

 

 1. Přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení

     Na základě zákona č. 500/2004 Sb., § 175, kterým se nově upravuje oblast přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení a zákona č. 106/1999 Sb., §2 o svobodném přístupu k informacím, bude provádět vyřizování stížností, oznámení a podnětů ředitelka školy. V případě její nepřítomnosti je vyřízením pověřena  p. učitelka Dana Bretová.